ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผื่อเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผื่อเหลือ*, -เผื่อเหลือ-

เผื่อเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
English-Thai: HOPE Dictionary
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just in case.เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผื่อเหลือ
Back to top