ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผื่อขาดเผื่อเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผื่อขาดเผื่อเหลือ*, -เผื่อขาดเผื่อเหลือ-

เผื่อขาดเผื่อเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
English-Thai: HOPE Dictionary
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผื่อขาดเผื่อเหลือ
Back to top