ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผื่อขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผื่อขาด*, -เผื่อขาด-

เผื่อขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) reserve See also: spare Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
เผื่อขาดเผื่อเหลือ (v.) keep in reserve See also: keep as a spare, keep as an alternate Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด Ops. พอดี
English-Thai: HOPE Dictionary
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just in case.เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผื่อขาด
Back to top