ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผอเรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผอเรอ*, -เผอเรอ-

เผอเรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผอเรอ (v.) be careless See also: be heedless, be neglectful Syn. เลินเล่อ Ops. รอบคอบ
เผอเรอ (v.) be careless See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ
เผอเรอ (v.) be careless See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ Ops. รอบคอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผอเรอ
Back to top