ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นแถว*, -เป็นแถว-

เป็นแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นแถว (adv.) in rows See also: in large numbers Syn. เป็นแนว
เป็นแถวเป็นแนว (adv.) in a row See also: in a line
เป็นแถวเป็นแนว (adv.) in a row See also: in a line
English-Thai: HOPE Dictionary
indian fileเป็นแถวเรียวหนึ่ง
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
string(สทริง) {strung,strung,stringing,strings} n. เชือก,ด้าย,ป่าน,สายดึง,เชือกร้อย,สายร้อย,บรรทัด,แถว,ห่วง,ทาง,อนุกรม,vt. จัดให้มีสาย,ร้อย,สน,เชื่อมต่อเป็นสาย,จัดเป็นอนุกรม,จัดเป็นลำดับ,ประดับด้วยสาย,ดึงสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรียงกันเป็นแถว
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...), Syn. row
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ
zonate(โซ'เนท) adj. เต็มไปด้วยเขตหรือแนว,จัดเป็นเขตหรือภาคหรือแนว,เป็นแถว,เป็นริ้ว,เป็นวง, Syn. zonated
English-Thai: Nontri Dictionary
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seriateเรียงเป็นแถว, เรียงเป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
matrixเมทริกซ์, จำนวนที่จัดเป็นแถวและหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookend (n.) ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
curbstone (n.) หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)
Indian file (n.) การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ) See also: การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง Syn. single file
row of lamps (n.) ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที
single file (n.) การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ) See also: การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง
string (vt.) จัดเรียงเป็นแถว Syn. line
striplight (n.) ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที Syn. row of lamps
trawl (n.) ตะขอที่เรียงเป็นแถวใช้จับปลา
zonate (adj.) ซึ่งเป็นแถวหรือแนว
zonation (n.) การเป็นแถว See also: การเป็นแนว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is really the end of the lineงานนี้หมดตัวกันเป็นแถว
Jobs were lost, stores and banks were shut for good.ผู้คนตกงาน ร้านค้า ธนาคารปิดตัวเป็นแถว
Keep in line.กรุณาอย่าผลัก เข้าเป็นแถว
See, I stop when I see a long line of cars stopped in front of me.นี่ ฉันหยุดรถเพราะคันข้างหน้า หยุดกันเป็นแถว
Now, make no mistake we are on the front line here.ต่อไปนี้ ต้องไม่มีการผิดพลาด ...เราอยู่เป็นแถวหน้าที่นี่
Bed castors should be lined up and pointing inwards.ล้อเลื่อนเตียงต้องจัดเรียงกันเป็นแถว แล้วให้หันหัวเข้าข้างใน
Then, at a certain point, you look again, and you realize they're all in perfect rows.แต่ในบางตำแหน่ง เมื่อคุณลองมองดูอีกครั้ง คุณจะเห็นว่าพวกมันเรียงตรงกันเป็นแถว
Now you may have to watch for the feint, so keep your feet moving and only stay in range long enough to land your blow.2 3 4... ลองฝึกการโจมตีเป็นแถวๆไป
Make your way directly across the courtyard to the main barracks.กรุณาเดินเป็นแถวตรง ข้ามสนามเพื่อไปยังอาคารใหญ่
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน
Lily and Rufus.เราจะได้เดินเป็นแถวกันลงไป นะคะ
Thank you for waiting. We'll soon begin boarding by rows.ขอบคุณที่รอ เราจะปล่อยเข้าเป็นแถว
Line 'em up, mow 'em down.จับมันมาเรียงเป็นแถว..
Oh. It's like your days of slinging pie are numbered.โอ มันเหมือนเป็นโอกาสของคุณแล้วนะ ที่มีพายส่งมารอเป็นแถว
There's a ton at the bus station for sure.ที่ป้ายรถเมล์มีเป็นแถว
Yeah. If you could just line up in front of the tree, yeah.ครับ คุณแค่ยืนเป็นแถวหน้ากระดานตรงต้นไม้นั่น, อย่างนั่นแหละ
So why does this idea make their Bible-clutching fingers twitch with excitement, hmm?ดังนั้น ทำไมความคิดที่ว่านี้ ถึงทำให้พวกที่หลงงมงาย ในคัมภีร์ไบเบิ้ล ต้องร้อนตัวกันเป็นแถว?
Our guests will be sitting longer than a Terrence Malick movie.แขกของเราคงเป็นแถวยาว กว่าหนังที่เทอร์เรนซ์ มาลิค สร้างซะอีก
Everything moves on time or people get fired.ทุกอย่างต้องตรงเวลา ไม่งั้นคุณตกงานเป็นแถวแน่
I see you're arranging them into little rows there.ฉันเห็นหนูเอาเม็ดข้าวโพดมาเรียงเป็นแถว
And then over here she had a row of black hoodies all just perfectly hanging,และตรงนี้มีเสื้อฮู้ดสีดำเรียงเป็นแถว ทั้งหมดแขวนไว้อย่างดี
Here's Brian Fantana on why everyone who is someone is lining up to smoke crack.ที่นี่ไบรอันFântânaบน ว่าทำไมทุกคนที่เป็นคน เป็นแถวเพื่อสูบแตก
All right, everyone. Single file.เอาละทุกท่าน เดินเป็นแถวไป
I like to stick 'em all in a row on my control console.มันน่าติดเรียงเป็นแถวที่คอนโซลยาน
We move in formation, no straggling, weapons hot.เราต้องเดินเป็นแถว อย่าแยกกัน
You already have a job lined up in New York.มีงานรอรับเธอเป็นแถว ในนิวยอร์ค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นแถว
Back to top