ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นเบี้ยล่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นเบี้ยล่าง*, -เป็นเบี้ยล่าง-

เป็นเบี้ยล่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't let these guys scare you. You can't let them punk you.อย่ายอมเป็นเบี้ยล่าง ไอ้พวกนี้ อย่าให้มันข่ม
Not without an upside. Humphrey was holding you back.เธอกำลังตกเป็นเบี้ยล่าง ฮัมฟรีย์กำลังเล่นเธอกลับอยู่
I'm tired of charring my ass on your back burner.ชั้นเบื่อที่จะเป็นเบี้ยล่างเธอเต็มทีแล้ว
Thank God. Okay, I believe a chicken made you his bitch.โล่งไปที ฉันเชื่อว่านายตกเป็นเบี้ยล่างของไก่
That's nice. I'd rather work under him, too.โอ้จริงสิ ฉันขอเป็นเบี้ยล่างจอห์นด้วยคน
You'd rather "work" under John?- เป็นเบี้ยล่างจอห์นอย่างงั้นเหรอ
Maybe we should cool off.ถ้าทำงานให้คุณ คุณจะลงเอยด้วยการเป็นเบี้ยล่างผม
No, Nick's a bottom-- you know what I mean.ไม่ นิคเป็นเบี้ยล่าง นายรู้ใช่มั๊ยว่าฉันหมายความว่าไง
I'm done being an underdog. Underdogs suck!ฉันทำเป็นเบี้ยล่าง มันดูด!
Tenebrae has been gripped in the iron fist of Niflheim... sworn enemy of Lucis.เทเนไบรตกเป็นเบี้ยล่างของนิฟเฟิลไฮม์ ศัตรูตัวฉกาจของลูซิส
They murdered her and made you their lapdog.พวกนั้นฆ่าแม่ แล้วบีบให้พี่เป็นเบี้ยล่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นเบี้ยล่าง
Back to top