ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นหลักใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นหลักใหญ่*, -เป็นหลักใหญ่-

เป็นหลักใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นหลักใหญ่ (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental
เป็นหลักใหญ่ (v.) be mainly See also: be chiefly, be basic, be fundamental

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นหลักใหญ่
Back to top