ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นหนี้สิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นหนี้สิน*, -เป็นหนี้สิน-

เป็นหนี้สิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นหนี้สิน (v.) get into debt See also: be in debt
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the red (idm.) เป็นหนี้สิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either you're an asset or a liability.คุณจะเป็นสินทรัพย์ หรือจะเป็นหนี้สินล่ะ
I said I'll write off the debt.คนที่พูดว่าไม่อยากเป็นหนี้สิน ก็คือคุณเหมือนกัน
Your friend doesn't seem to know that your family has gone bankrupt.เพื่อนเธอ ดูเหมือนจะยังไม่รู้เรื่องการเป็นหนี้สิน
Now I'm wondering if you're not my biggest liability.ผมกำลังสงสัยว่าคุณจะเป็นหนี้สินก้อนใหญ่ของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นหนี้สิน
Back to top