ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นสิริมงคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นสิริมงคล*, -เป็นสิริมงคล-

เป็นสิริมงคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นสิริมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นสิริมงคล
Back to top