ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นมงคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นมงคล*, -เป็นมงคล-

เป็นมงคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นสิริมงคล
เป็นมงคล (v.) get along well with See also: be congenial to Syn. ถูกชะตา
English-Thai: HOPE Dictionary
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
ill-omenedadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-starred
ill-starredadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-fated
inauspicious(อินออสพิช' เชิส) adj. ไม่เป็นมงคล, ลางร้าย, เป็นผลร้าย., See also: inauspiciously adv. inauspiciousness n.
ominous(ออม'มะนัส) adj. เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,เป็นลางสังหรณ์, See also: ominousness n., Syn. augural
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
sinister(ซิน'นิสเทอะ) adj. มุ่งร้าย,ร้าย,ลางร้าย,ชั่วร้าย,ไม่เป็นมงคล,อุบาทว์,อัปรีย์,ด้านซ้าย,ซ้าย.
toward(โท'เอิร์ด) prep. ไปยัง,ไปถึง,ไปทาง,ใกล้ ๆ กับ,หันไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก,ต่อ. adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
towards(โท'เอิร์ดซ) adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless
English-Thai: Nontri Dictionary
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll let Buddha decide whether you stay or go.จะให้สิ่งศักด์สิทธิ์ช่วยตัดสินใจ ให้เพื่อนบ้านหลายคนเป็นพยาน ถ้าเสี่ยงได้เซียมซีที่เป็นมงคลก็ให้อยู่ ถ้าอัปมงคลก็ออกไป
The point is, she's horrified. She has to look away.แต่ชื่อฟังไม่ค่อย จะเป็นมงคลเท่าไหร่
No, Wiccan ceremonies honor nature and the sanctity of life above all else.ไม่หรอก พวกเชื่อในเวทมนตร์ เฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติ แด่ธรรมชาติ และเพื่อเป็นมงคลชีวิต เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่น
That's it, is it? Be a good boy. Use your words.อย่างงั้นเหรอ เป็นเด็กดี พูดจาให้เป็นมงคลหน่อยสิ
Can someone born under such auspicious omens as yourself... squander his life in vain, without even learning martial arts?จะมีใครที่เกิดภายใต้ ลางบอกเหตุที่เป็นมงคลอย่างตัวเจ้า... ปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่า โดยไม่ร่ำเรียนการต่อสู้
All light is sacred to the Eldar.แสงทั้งหมดเป็นมงคลแก่เอลดาร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นมงคล
Back to top