ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นภัย*, -เป็นภัย-

เป็นภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นภัย (v.) be harmful See also: be noxious, be damaging Ops. ให้คุณ
English-Thai: HOPE Dictionary
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury,damage
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless
innocuity(อินนอคคิว'อิที) n. ความไม่เป็นภัย,ความไม่มีรสชาติ
innocuous(อินอค'คิวอัส) adj. ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นภัย,ไม่เป็นพิษ,ไม่รุกราน,ไม่น่ากลัว., See also: innocuously adv. innocuousness n., Syn. harmless-A. noxious
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
nocuous(นอค'คิวอัส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย, See also: nocuousness n.
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
noxious(นอค'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นพิษเป็นภัย, Syn. baneful
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
pestilence(เพส'ทะเลินซฺ) n. โรคติดต่อร้ายแรง,กาฬโรค,สิ่งที่เป็นภัย,สิ่งที่ชั่วร้าย
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
pestilential(เพส'ทะเลน'เชิล) adj. นำโรคติดต่อ,เกี่ยวกับโรคร้ายแรง,เกี่ยวกับกาฬโรค,เป็นภัย, Syn. epidemic,infectious
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
vermin(เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin, Syn. pests,dregs
English-Thai: Nontri Dictionary
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ
inimical(adj) ทารุณ,เป็นศัตรู,เป็นภัย
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
noxious(adj) มีพิษ,เป็นอันตราย,เป็นภัย
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enemy (n.) สิ่งที่เป็นภัย See also: สิ่งที่เป็นอันตราย
inoffensive (adj.) ไม่เป็นภัย See also: ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ Syn. friendly, harmless, innocuous Ops. offensive
mischievously (adv.) อย่างเป็นภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a dangerous menace who doesn't care about who he hurts, except now you're doing it with bows and arrows instead of trust funds and yachts.คุณอันตราย, เป็นภัย และไม่สนใจ ว่าจะทำให้ใครเจ็บ ต่างกันตรงที่ตอนนี้คุณใช้ธนูกับลูกธนู
Threatened to expose or bring harm upon the entire race,เป็นภัยคุกคามต่อการเปิดเผย หรือทำให้ทั้งเผ่าพันธุ์ตกในอันตราย
As a national security threat.เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
He says they are afraid. People have come in the night to threaten them.{\cHFFFFFF}เขาบอกว่าพวกเขาจะกลัว คนที่มี มาในคืนที่จะเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย
Let me say that again.ดูเหมือนจะเป็นพิษเป็นภัยอย่าง สมบูรณ์ในธรรมชาติ
The message is completely benign.ฉันขอบอกว่าอีกครั้ง ข้อความ ที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างสมบูรณ์
We pose no threat to them.เราเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา
Are they a threat to me?จะเป็นภัยแก่ข้ารึไม่
That name is not safe outside the Shire.เพราะนอกไชร์ชื่อนี้จะเป็นภัย
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น
If this system moves south we could see a wind-driven storm surge threaten the entire Eastern Seaboard.หากพายุเคลื่อนตัวลงใต้... ... แรงพายุจะเป็นภัยคุกคาม... ... ต่ออีสเทิร์น ซีบอร์ด...
She's betrayed the resistance and must be considered a threat.เธอทรยศต่อกลุ่มต่อต้าน เธอถือเป็นภัยคุกคาม
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง
Anyone that's a threat is expendable.ใครก็ตามที่เป็นภัยก็จัดการได้เลย
Women, then, are a huge threat to the Church.ผู้หญิงจึงเป็นภัยใหญ่หลวงของคริสตจักร
We're not sure what it's going to do, but it may cripple the system.ไม่รู้หน้าที่มัน แต่เป็นภัยต่อระบบได้ครับ
The hummingbird was good. Let her go.นกฮัมมิ่งเบิร์ดไม่เป็นภัย ปล่อยเธอไป มิทช์
The thought was crossing Orson's mind that Mike had remembered something-- something dangerous, when suddenly...เค้าเริ่มกังวลว่า ไมค์จะจำบางสิ่งได้ บางสิ่งที่เป็นภัยต่อเค้า
Section 216 of the Patriot Act allows us to circumvent probable cause in the face of a national security threat, in this case,มาตรา 216 กฏหมายต่อการก่อการร้าย ไม่ให้เราหลีกเลี่ยง เหตุสงสัย ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง
Unless it was approaching in a threatening manner.เว้นแต่ว่ามันเป็นคดี ที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคาม
In knowing you helped dismantle this country's greatest threatที่ได้ช่วยขจัดสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อ
I was assessing her threat level.ฉันแค่วัดระดับความเป็นภัยของเธอ
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
Terrorist threats are real, present, deadly and persistent.การก่อการร้ายกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง
He seemed innocent. I just ran into him.เขาดูไม่เป็นภัย ฉันแค่เดินไปชนเขา
This guy is becoming one of our biggest national threats and we don't even have a picture of himตอนนี้กลายเป็นภัยคุกคามเบอร์หนึ่งของประเทศไปแล้ว แต่เราไม่มีแม้แต่รูปของมัน
None is futile or harmful.ไม่มีสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์และเป็นภัย
People with abilities are a threat.ผู้คนที่มีความสามารถนั้นเป็นภัย
Running that story will harm the country.ถ้าเอาเรื่องนั้นมาพูดก็จะเป็นภัยต่อประเทศ
An old grandma who looked as if she wouldn't harm a fly called me a penciI-pushing capitalist dupe.ยายแก่ๆที่ดูเหมือนว่า เธอไม่เป็นภัยต่อแมลง เรียกฉันว่าเสมียนหน้าโง่
You may take my crown, but you will not take Carter's.คุณเอามงกุฎชั้นไปก็ได้ แต่คุณต้องไม่เอามันไปจากคาร์เตอร์ . เขาไม่ได้เป็นภัยแก่เธอ, เชลซี.
He was his only Surviving victim, The only one He couldn't defeat.แต่เขาไม่เป็นภัยกับมัน สยบเขาได้ก็ไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไร
He said these things posed some kind of threat.พ่อบอกว่าชิปนี่ เป็นภัยต่อโลก
Those chips, they're a threat.ชิปพวกเนี้ย มันเป็นภัย
So in other words, they are a threat, just like my father said.หรือพูดได้เลยว่ามันเป็นภัย เหมือนที่พ่อฉันเคยบอกไว้
And I will not let whoever it is jeopardize the security of the people of Pantora.และข้าก็จะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนที่เสี่ยงจะเป็นภัย ต่อประชาชนของแพนทอร่าหลุดรอดไปได้แน่
Emmett's threat was a rouse to get us to work hard.เอ็มเหม็ด เป็นภัยคุกคาม ปั่นหัวให้เราทำงานหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นภัย
Back to top