ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปี่ยมล้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปี่ยมล้น*, -เปี่ยมล้น-

เปี่ยมล้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปี่ยมล้น (v.) be full See also: be filled, be completely filled, be full to the brim
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so the feeling grows So the feeling grows It's written in the wind In the windและความรู้สึกก็เปี่ยมล้น จารึกไว้ในสายลม
When one's heart is overfilled with joy, some may spill from the eyes.เมื่อหัวใจดวงหนึ่ง เปี่ยมล้นด้วยความสุขสรร อาจทำให้หยดน้ำในตาหลั่งได้
Come see how much and how... how fully he was loved.มาดูว่ามากแค่ไหน และ.. และเปี่ยมล้นยังไง กับความรักที่เขาได้รับ
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
With April in Glee, you're taking away a kid's chance to grow, and you're giving it to someone whose brain is soaked in corn booze. April's not finished, Emma.ถ้าเอพริลอยู่ในชมรม คุณพรากโอกาสที่เด็กๆจะได้เติบโต แต่เอาไปให้บางคนที่ สมองเปี่ยมล้นไปด้วยเหล้าขาว เอพริลยังเรียนไม่จบ เอมม่า
And he is a houseguest living here rent free on a very generous grant from the Eduardo Saverin Foundation.แต่เขามาอยู่ที่นี่ฟรี ด้วยน้ำใจอันเปี่ยมล้นจาก กองทุนเอดูอาร์โด้ ซาเวริน
Ordinary, yet I sense it is dripping with magical potential.ธรรมดา กระนั้น ชั้นก็รู้สึกได้ \ ว่าเปี่ยมล้นด้วยศํกยภาพด้านมายากล
You used to have a moral psychology. You used to have ideals.จิตใจของคุณเคยเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม เคยอุดมการณ์สวยงาม
Well, it doesn't need to look good if it has meaning.บางสิ่งไม่จำเป็นต้องดูดี หากมันเปี่ยมล้นไปด้วยความหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปี่ยมล้น
Back to top