ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปิบข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปิบข้าว*, -เปิบข้าว-

เปิบข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิบข้าว (v.) put rice into one´s mouth with one´s own fingers See also: eat with the fingers, eat by hand Syn. เปิบ
เปิบข้าว (v.) put rice into one´s mouth with one´s own finger Syn. เปิบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปิบข้าว
Back to top