ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปล่าดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปล่าดาย*, -เปล่าดาย-

เปล่าดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปล่าดาย (adj.) useless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you're gonna live every empty day like it's real.แล้วแกก็จะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างเปล่าดาย โดยคิดว่ามันคือเรื่องจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปล่าดาย
Back to top