ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลืองเนื้อที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลืองเนื้อที่*, -เปลืองเนื้อที่-

เปลืองเนื้อที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลืองเนื้อที่ (v.) take up much space See also: take up much land
English-Thai: HOPE Dictionary
scalable fontแบบอักษรที่กำหนดขนาดได้หมายถึง แบบตัวอักษรที่จะสามารถลดหรือขยายขนาดให้เป็นเท่าใดก็ได้ (กำหนดเป็นจุดหรือ point) และไม่ว่าจะกำหนดขนาดเท่าใด ก็จะดูสวยเหมือนกันหมด (ถ้าเป็นแบบอักษรบิตแมป คอมพิวเตอร์จะต้องเก็บตัวอักษรไว้ทุกขนาด ซึ่งจะเปลืองเนื้อที่เก็บเป็นอันมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a waste of deck space as it is in an unsinkable ship.เปลืองเนื้อที่เปล่าๆ กับเรือที่ไม่มีวันจม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลืองเนื้อที่
Back to top