ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลี่ยนเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลี่ยนเรือ*, -เปลี่ยนเรือ-

เปลี่ยนเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี่ยนเรือ (v.) transfer to another boats See also: change boats Syn. ถ่ายเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tuesday, 1: 1 8 p.m.ข้อสำคัญคือ, เป็นกลไกที่เปลี่ยนเรือเฟอร์รี่ทั้งลำให้กลายเป็นระเบิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลี่ยนเรือ
Back to top