ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบ้าหลอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบ้าหลอม*, -เบ้าหลอม-

เบ้าหลอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. กรอบ
เบ้าหลอม (n.) crucible Syn. เบ้าหล่อ, บล็อก, แม่พิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crucible (n.) เบ้าหลอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A crucible blew up at the yard a couple of years ago.เบ้าหลอมระเบิดขึ้นที่ลาน สองสามปีที่ผ่านมา
"And I, of ladies most deject and wretched... "กระจกแห่งแฟชั่นและเบ้าหลอม
This unsub's entire childhood was a crucible, and in it, a psychotic killer was forged.ชีวิตทั้งชีวิตในช่วงวัยเด็กของอันซับ เปรียบเหมือนเบ้าหลอม และในนั้น,ฆาตกรโรคจิต ได้ถูกหล่อหลอมขึ้นมา
Our hatred was born in the same crucible.ความกลียดชังของพวกเรา กำเนิดมาจากเบ้าหลอมอันเดียวกัน
An unbreakable bond, made stronger by the crucible of combat.วงดนตรีที่oförtörbart ... ... ที่เพิ่มขึ้นผ่านเบ้าหลอมของการต่อสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบ้าหลอม
Back to top