ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบี้ยวบูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบี้ยวบูด*, -เบี้ยวบูด-

เบี้ยวบูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี้ยวบูด (v.) be distorted See also: be contorted, be out of shape, be twisted Syn. บูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบี้ยวบูด
Back to top