ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบาเนื้อเบาตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบาเนื้อเบาตัว*, -เบาเนื้อเบาตัว-

เบาเนื้อเบาตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว, สบายตัว
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาตัว, สบายตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบาเนื้อเบาตัว
Back to top