ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบาตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบาตัว*, -เบาตัว-

เบาตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว
เบาตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little sneak who time and time again has foiled every one of my plots.นักย่องเบาตัวจ้อยที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดขวางแผนการทุกแผนการของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบาตัว
Back to top