ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนื่องแต่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนื่องแต่*, -เนื่องแต่-

เนื่องแต่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื่องแต่ (conj.) because of See also: owing to, as a result of, due to, on account of Syn. เนื่องจาก, เพราะ
English-Thai: HOPE Dictionary
from(ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนื่องแต่
Back to top