ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนื่องมาจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนื่องมาจาก*, -เนื่องมาจาก-

เนื่องมาจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื่องมาจาก (conj.) owing to See also: because, due to Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
English-Thai: Nontri Dictionary
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์,เป็นผลเนื่องมาจาก
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Catena ลำดับดิน ลำดับของดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดและเกิดใน สภาพภูมิอากาศ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ดินมีลักษณะต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างกันในสภาพความสูงต่ำ ของพื้นที่ (relief)และสภาพของการระบายน้ำ(drainage) [สิ่งแวดล้อม]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kinetic energyพลังงานจลน์พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุอันเนื่องมาจากอัตราเร็วของวัตถุมีขนาดเท่ากับ งานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจนอยู่นิ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
maritime casualitiesความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล [การทูต]
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติของสารที่บอกให้ทราบว่า สารนั้นจะเกิดการสันดาป แล้วเกิดความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการระเบิด ทั้งนี้เพราะสมบัติของสารประการหนึ่งที่สะสมความร้อนไว้ได้ ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่สะสมเอาไว้นั่นเอง [สิ่งแวดล้อม]
torqueทอร์ก, ปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Hippocratic oath (n.) คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Further to that, the ruthless murder of Donald Pardue and his brother.เนื่องมาจาก การฆาตกรรมโดนัล พาร์ดูล และน้องชายของเขาอย่างเหี้ยมโหด
Due to tidal stresses,เนื่องมาจาก ความเครียดของการไหล
Due to a host of mental health issues.เนื่องมาจาก สุขภาพจิต
The problems caused by the press conference, have led to bad gossip around the palace.เนื่องมาจากฉันไม่ได้มาในงานแถลงข่าว ฉันทราบว่ามีข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวฉันแพร่ไปทั่ว
It's about your brother.เนื่องมาจากพี่ชายของคุณ
Due to the snow, this train is currently around 10 minutes late.เนื่องมาจากหิมะ รถไฟจะมาช้าประมาณ 10 นาที
...cities on state of alert due to gales, rain and snow....หลายเมืองตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากพายุฝนและหิมะ
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์.
Sweet Niki, yes, but you.เข้าใจว่าไมก้ามีส่วนเกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการกำเนิดของเขา
The train on the Utsunomiya line, headed towards Koyama and Utsunomiya, will be arriving around 8 minutes late due to the snow.รถไฟสายอุซึโนมิยะ มุ่งหน้าโคยาม่า และอุซึโนมิยะ จะมาถึงสถานีช้ากว่ากำหนด 8 นาที เนื่องมาจากหิมะ
This train will be stopping here momentarily due to the snow.รถไฟขบวนนี้จะหยุดที่นี่ชั่วขณะ เนื่องมาจากหิมะ
And he's just continuing the cycle?และเขารับช่วงต่อเนื่องมาจากพ่อ
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า?
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน
Is because both of you wanted the best for abed.ก็เนื่องมาจากการที่คุณทั้งคู่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้อาเบด
Grief for the death of his brother, and grief for the loss of his father's love.อันเนื่องมาจาก การสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐา และการสูญเสียความรัก จากพระราชบิดา
"The incident occurred during a protest regarding events in Guatemala.""เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงประท้วง นั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในกัวเตมาลา" - ผู้คนรับรู้!
It's a bright new day in america, a day of high emotions as we open our doors to a nationวันใหม่อากาศแจ่มใสในอเมริกา เป็นวันที่รู้สึกอารมณ์ดีอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากเรา ได้เปิดประตูรั้วของชาติ
Or the 642 other souls around the world who were killed that day in accidents caused by their arrival?หรืออีก 642 วิญญาณ ที่ดับสูญไปในวันนั่น พร้อมกันทั่วทั้งโลก ที่ได้ประสบอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการมาถึง ของพวกเขา?
Just listen. I haven't come forward since all your leads end up dead.ผมไม่ได้รับความคืบหน้า อันเนื่องมาจากแบะแสของคุณ จบหรือตายไปแล้ว
Good thing Mark saved the day, since all we found was a phone book.เรื่องดีคือมาร์คช่วยโลกเอาไว้ได้ อันเนื่องมาจาก ทั้งหมดที่เราเจอ คือสมุดโทรศัพท์
The blood-bank was understaffed because of the rain.ธนาคารเลือด มีคนเฝ้าอยู่เยอะแยะ อันเนื่องมาจากฝนตก
As a consequence of some police officer's misguided sense of loyalty.อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนาย - ความรู้สึกผิดของความซื่อสัตย์
"that is due to purity being an inherent attributeอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นมรดก
It's an act stemming from his haughtiness in believing he's become a people's hero.มันเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากความหยิ่งยโสของเขาที่เชื่อว่าประชาชนยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษพะยะค่ะ
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี
"PATHOLOGICAL REJECTION OF AUTHORITYปฏิเสธผู้มีอำนาจหน้าที่ อันเนื่องมาจากความเจ็บปวดเกินเยียวยา ในวัยเด็ก
It would be a shame to waste a promising vampire simply because his maker failed to educate him on how to treat his elders.คงเป็นเรื่องน่าอับอาย ที่กระทำผิดปฏิญญาแวมไพร์ โดยง่ายดาย เนื่องมาจากความล้มเหลวของผู้สร้าง ในการสั่งสอน
In 2010 the world's banking industry nearly collapses, due to some questionable business practices.ปี 2010 ธุรกิจของอุตสาหกรรม ธนาคารโลก ใกล้ล่มสลาย สืบเนื่องมาจาก การธุรกิจ แบบน่าสงสัย
Then you have trust issues, stemming from...งั้นคุณคงมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจ อันเนื่องมาจาก...
Growing up, he got kicked out of two schools, both times for starting fires.เมื่อโตขึ้น เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนสองครั้ง ทั้งสองครั้งเนื่องมาจากจุดไฟเผา

เนื่องมาจาก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนื่องมาจาก
Back to top