ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถาเงาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถาเงาะ*, -เถาเงาะ-

เถาเงาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถาเงาะ (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถาเงาะ
Back to top