ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เตียงผู้ป่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เตียงผู้ป่วย*, -เตียงผู้ป่วย-

เตียงผู้ป่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตียงผู้ป่วย (n.) hospital bed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sickbed (n.) เตียงผู้ป่วย See also: เตียงคนไข้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เตียงผู้ป่วย
Back to top