ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินตุปัดตุเป๋

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินตุปัดตุเป๋*, -เดินตุปัดตุเป๋-

เดินตุปัดตุเป๋ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินตุปัดตุเป๋ (v.) stagger See also: totter Syn. เดินโซซัดโซเซ Ops. เดินตรงรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินตุปัดตุเป๋
Back to top