ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดา*, -เดา-

เด่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด่า (adv.) writhingly See also: wrigglingly Syn. ด่าว, เด่าๆ
เด้า (v.) move the bottom up and down Syn. กระเด้า
เด่า (adv.) wrigglingly See also: writhingly, squirmingly Syn. เร่าๆ, ด่าว, เด่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess what you're gonna do.เด่าว่าคุณกำลังจะทำอะไร
Because I'm the meanest motherfucker in the valley.เพราะข้าได้สะเด่าสุดเดช
Oh. Aye? You know Charlize Theron?รู้จักชาร์ลิซ เธอรอนมั้ย เธอสะเด่าสุดๆ
Almeida, cover. let's go.อัลมเด้า ระวังนะ ไปได้แล้ว
I guess I never really thought about what it really means to be a princess.ชั้นเด่าว่า ชั้นไม่เคยคิดจริงๆเกี่ยวกับสิ่งนั้น อะไรที่หมายถึงเจ้าหญิงจริงๆ
I'd say yes before he even finished proposing, but...ชั้นน่าจะตอบตกลงตั้งแต่เด้ายังไม่ทันขอ,แต่...
I always envision my opponent having aggressive sexคือการที่ผมมักนึกถึงฝ่ายตรงข้ามไปมีเซ็กซ์เผ็ดสะเด่า
We can tear this shit up.เราจะฉึกๆ กันให้สะเด่า!
Damn, that girl can dance.เพื่อนเราเต้นสะเด่าจริงๆ
Hey, you know what? Why don't you guys get a room?ไปหาห้องเด้ากันเลยเถอะ
Go back to dry-humping each other and buying my overpriced drinks or get the fuck out!กลับไปยืนกระเด้ากันต่อเถอะ และก็ซื้อเหล้าราคาขูดเลือดของฉันด้วย
I guess the wedding's off?ผมเด่าว่าการแต่งงานคงยุติลงใช่มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดา
Back to top