ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฒ่าแก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฒ่าแก่*, -เฒ่าแก่-

เฒ่าแก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฒ่าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เถ้าแก่
เฒ่าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เถ้าแก่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฒ่าแก่
Back to top