ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช่นนี้หรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช่นนี้หรือ*, -เช่นนี้หรือ-

เช่นนี้หรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช่นนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. กระนี้หรือ, กระไรเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. You are...?คุณคิดว่า คุณสามารถมานี่ และทำอะไร อัปปรีย์ เช่นนี้หรือ !
On a day like this? I'll buy you anything you want.ในวันเช่นนี้หรือไม่ ฉันจะซื้อสิ่งที่คุณต้องการ
You know, why would a real FBI guy take on a mission like this?คุณจะรู้ว่าทำไม เป็นคนที่เอฟบีไอจริง ใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจเช่นนี้หรือไม่
Not even on a tender night like this?ไม่แม้แต่ในค่ำคืนที่สวยงามเช่นนี้หรือ
Is that how you speak to your king? (Laughing) Oh, it's funny, is it?เจ้าพูดกับ กษัตริย์เช่นนี้หรือ น่าขำมากใช่ไหม
That is what you want the world to believe, isn't it?เจ้าต้องการให้โลกเชื่อเช่นนี้หรือ
Have you ever seen such majesty?เจ้าเคยเห็นความยิ่งใหญ่เช่นนี้หรือไม่ คนๆหนึ่งสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ โดยร่วมือกับชาวยุโรป
You're right Why am I being like this?คุณขวาฉัน \ Nเพราะเป็นเช่นนี้หรือไม่
Somebody like this?ใครบางคนเช่นนี้หรือไม
Do you shake down everybody like this?คุณสั่นคลอนลงทุกคนเช่นนี้หรือไม
Why are you being like this?ทำไมคุณถึงเป็นเช่นนี้หรือไม
Is it like this?มันเป็นเช่นนี้หรือไม
Why won't those human beings share things like this?ทำไมจะไม่บรรดามนุษย์ สิ่งที่ร่วมกันเช่นนี้หรือไม่?
Does he always talk so much?ปกติเขาพูดมากเช่นนี้หรือ
What's garbage like you doing with garbage like this?ทำกับขยะเช่นนี้หรือไม่ มาสิ, เปิดของเธอขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช่นนี้หรือ
Back to top