ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช็ดเหงื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช็ดเหงื่อ*, -เช็ดเหงื่อ-

เช็ดเหงื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช็ดเหงื่อ (v.) wipe the sweat away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened to the girl who wouldn't get out of her sweats?เกิดอะไรขึ้นกับเด็กสาวที่ไม่ยอมเช็ดเหงื่อกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช็ดเหงื่อ
Back to top