ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชือกกล้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชือกกล้วย*, -เชือกกล้วย-

เชือกกล้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชือกกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre Syn. ปอกล้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชือกกล้วย
Back to top