ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชิงประจักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชิงประจักษ์*, -เชิงประจักษ์-

เชิงประจักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิงประจักษ์ (adj.) empirical
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์.
It's about collecting empirical evidence and until we can prove empirically that we were the cause,ต้องรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จนกว่าเราพิสูจน์มันได้ด้วย การทดลองว่าเราเป็นสาเหตุจริง...
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์
There is absolutely no empirical evidence... that ghosts or spirits or the human soul exists.ช่วงเวลานั้น มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าผี วิญญาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชิงประจักษ์
Back to top