ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉียดฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉียดฟ้า*, -เฉียดฟ้า-

เฉียดฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉียดฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า
เฉียดฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า
เฉียดฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pinch of this powder in a bonfire will send a flaming column screaming towards the sky.{\cHFFFFFF}แค่โรยผงนี่เพียงหยิบมือเดียวเข้าไปในกองไฟ {\cHFFFFFF}จะทำให้เกิดเปลวเพลิง โหมสูงขึ้นเฉียดฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉียดฟ้า
Back to top