ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉิดฉัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉิดฉัน*, -เฉิดฉัน-

เฉิดฉัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉิดฉัน (v.) be bright See also: be beautiful, be glorious, be delicate, be exquisite, be radiant Syn. เฉิดฉาย, งาม, เพริศพริ้ง, เฉิดฉิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉิดฉัน
Back to top