ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉพาะวิชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉพาะวิชา*, -เฉพาะวิชา-

เฉพาะวิชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
technical(เทค'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับวิชาเทคนิค,เกี่ยวกับกลวิธี,เกี่ยวกับศิลปะ,เฉพาะวิชา,ตามหลักวิชา,เกี่ยวกับวิชาเฉพาะอย่าง,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technicality(เทคนะแคล'ลิที) n. ลักษณะเทคนิค,ลักษณะเฉพาะวิชา,การใช้กลวิธี,การใช้หลักวิชา,สิ่งที่เป็นหลักวิชา,หลักวิชา, Syn. nicety
English-Thai: Nontri Dictionary
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉพาะวิชา
Back to top