ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ๊สัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ๊สัว*, -เจ๊สัว-

เจ๊สัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ๊สัว (n.) Chinese rich person Syn. เจ้าขรัว, เจ้าสัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ๊สัว
Back to top