ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าปู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าปู่*, -เจ้าปู่-

เจ้าปู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าปู่ (n.) aged man adored by people Syn. ปู่เจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father... is heading this way along with Grandfather.พระบิดา... กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่พร้อมพระเจ้าปู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าปู่
Back to top