ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าคารม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าคารม*, -เจ้าคารม-

เจ้าคารม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าคารม (v.) be controversialist See also: be a master of words Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด
เจ้าคารม (adj.) eloquent See also: rhetorical
English-Thai: HOPE Dictionary
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An outlaw dedicated to justice. And a lover of beautiful women.เขายังคงเป็นจอมโจร ผู้ผดุงความยุติธรรม และเป็นสุดหล่อเจ้าคารม ของสตรีทั้งหลาย
Could this get any worse? That was rhetorical.นี่อาจจะแย่ก็ได้? นั่นก็แค่เจ้าคารม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าคารม
Back to top