ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงาะป่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงาะป่า*, -เงาะป่า-

เงาะป่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงาะป่า (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงาะป่า
Back to top