ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคลือบคลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคลือบคลุม*, -เคลือบคลุม-

เคลือบคลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลือบคลุม (v.) obscure See also: be vague, be indeterminate, be unclear Syn. คลุมเครือ Ops. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
recondite(adj) ลึกลับ,ลึกซึ้ง,เคลือบคลุม,คลุมเครือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent ambiguityข้อความเคลือบคลุม, ข้อความกำกวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscurityความเคลือบคลุม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคลือบคลุม
Back to top