ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องเล่นเทป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องเล่นเทป*, -เครื่องเล่นเทป-

เครื่องเล่นเทป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเล่นเทป (n.) cassette player
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cassette player (n.) เครื่องเล่นเทป Syn. tape recorder
deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง Syn. tape deck
tape deck (n.) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์) See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง
play (vt.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
play (vi.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the cockpit voice recorder remember what the evp said?จำเสียงที่ถูกอัดในเครื่องเล่นเทปได้มั้ย EVPน่ะ
And since you probably don't have a cassette player, here's a list of used ones on Craigslist.แล้วถ้าเธอไม่มีเครื่องเล่นเทป นี่คือรายชื่อของมือสอง จาก Craigslist
Oh! Look, a cassette player.เฮ้ ดูนั่น \ เครื่องเล่นเทป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องเล่นเทป
Back to top