ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องหมายการันต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องหมายการันต์*, -เครื่องหมายการันต์-

เครื่องหมายการันต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องหมายการันต์
Back to top