ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องประทินผิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องประทินผิว*, -เครื่องประทินผิว-

เครื่องประทินผิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องประทินผิว (n.) cosmetics See also: make-up Syn. เครื่องประทินโฉม, เครื่องหอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Both women packed a bag with enough clothes and toiletries to last them for the weekend, and in both cases, the bags were found in the car along with their purses and cell phones.หญิงสาวทั้งสองรายแพ็กกระเป๋า ที่มีเสื้อผ้าและเครื่องประทินผิวมากพอ สำหรับสุดสัปดาห์ และทั้งสองราย พบกระเป๋า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องประทินผิว
Back to top