ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องทอผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องทอผ้า*, -เครื่องทอผ้า-

เครื่องทอผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องทอผ้า (n.) look See also: weaving machine Syn. หูก
English-Thai: HOPE Dictionary
handloomn. เครื่องทอผ้าด้วยมือ
loom(ลูม) {loomed,looming,looms} n. เครื่องทอผ้า,หูก,กี่,ศิลปะและกระบวนการทอ,ส่วนของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย vi. ปรากฎขึ้น ลาง ๆ ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น n. การปรากฎขึ้นลาง ๆ
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handloomsเครื่องทอผ้าแบบทอมือ [TU Subject Heading]
Loomsเครื่องทอผ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loom (n.) เครื่องทอผ้า See also: กี่, หูก Syn. weaving apparatus
weaving apparatus (n.) เครื่องทอผ้า See also: กี่, หูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, Sheldon bought a loom and learned how to weave?ตลกน่า เชลดอนซื้อเครื่องทอผ้า แล้วเรียนวิธีทอผ้าไหมจริงๆเหรอ
I remember the day, I was making a loom.ข้าจำวันนั้นได้ดี ข้ากำลังทำเครื่องทอผ้าให้นาง
No! No! I made that cloth!ไม่ๆ ฉันทำชุดนั้น นั่นเครื่องทอผ้าของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องทอผ้า
Back to top