ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้ารูปเข้ารอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้ารูปเข้ารอย*, -เข้ารูปเข้ารอย-

เข้ารูปเข้ารอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้ารูปเข้ารอย (v.) put on the right track Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew there was only one person I could count on to set the story straight:ฉันรู้ว่ามีแค่คนเดียวที่ฉันพึ่งได้ เพื่อทำให้เรื่องมาเข้ารูปเข้ารอยซะที
Everything was falling into place.ทุกๆอย่างกำลังเข้ารูปเข้ารอย
But if I do have them in place, then I think I'll wear a strapless dress.แต่ถ้ามันเข้ารูปเข้ารอย ฉันก็คงจะใส่ชุดเกาะอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้ารูปเข้ารอย
Back to top