ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขียน*, -เขียน-

เขี่ยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขี่ยน (v.) scratch Syn. ข่วน, ขีด, ขูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I read Musashino by Kunikida Doppo.ฉันอ่านหนังสือ มัทซาชิโน ที่เขี่ยนโดย คุนนิคิดะ โดปโปะ
You will impress the girls with the snap of your fingers.นายจะประทับใจสาวๆที่เขี่ยนิ้วนายเล่น
So you want Garza gone - I want him dead -จะให้เราเขี่ยนายพลการ์ซ่าหรอ \ ฉันต้องการให้มันตาย
Jarvis will sideline you, and he will keep you from ever proving it.จาวิสคงเขี่ยนายทิ้งแน่ เขาจะไม่ให้โอกาสคุณพิสูจน์อะไรอีก
Those chicken scratches -- definitely Egyptian.ไอพวกรอยไก่เขี่ยนั่นเป็นของอียิปต์
Not to kill him, but to draw you out.ไม่ใช่เพื่อฆ่า แต่เพื่อเขี่ยนายออกไป
And when I tell my father about you, he'll squash you like a bug.แล้วถ้าฉันบอกพ่อเรื่องนายล่ะก็ เขาจะเขี่ยนายออกไป เหมือนแมลงตัวนึงเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขียน
Back to top