ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขตสังฆกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขตสังฆกรรม*, -เขตสังฆกรรม-

เขตสังฆกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตสังฆกรรม (n.) monastic boundary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขตสังฆกรรม
Back to top