ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขตที่ลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขตที่ลุ่ม*, -เขตที่ลุ่ม-

เขตที่ลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, บริเวณที่ลุ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขตที่ลุ่ม
Back to top