ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขตชานเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขตชานเมือง*, -เขตชานเมือง-

เขตชานเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตชานเมือง (n.) suburban zone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a home for everyone in suburbia,มีบ้านที่น่ารักสำหรับทุกคนในเขตชานเมือง
Local officials are now saying over 3000 cases have been confirmed in the western suburbs as well as the first cases reported in Ramsey, Carlton and Saint Louis counties as the virus continues to spread.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงาน ยืนยันว่าขณะนี้มีผู้ป่วยสามพันกว่าราย ในเขตชานเมืองด้านตะวันตก เช่นเดียวกับรายงานพบผู้ป่วยรายแรก ในแรมซีย์ คาร์ลตัน เซนต์หลุยส์
The animals were all killed in a relatively small geographical radius, in a mostly middle-class suburban area.สัตว์ถูกฆ่าในเขตพื้นที่รัศมีเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมืองของชนชั้นกลาง
I can't believe this. We're stuck in the suburbs.ฉันสามารถเชื่อว่าสิ่งน เรากำลังติดอยู่ในเขตชานเมือง
That's where the city started and the suburb ended.ที่ตรงนั้นเป็นเส้นแบ่งระหว่าง เขตเมืองและเขตชานเมือง
In 1791, in a squalid slum in the suburbs of London,ใน 1791 ในสลัมซอมซ่อ ในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ไมเคิลฟาราเดย์เกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขตชานเมือง
Back to top