ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก่าซอมซ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก่าซอมซ่อ*, -เก่าซอมซ่อ-

เก่าซอมซ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก่าซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. ทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have to take a shaky old lift to get to the top, but the view is brilliant.คุณต้องขึ้นลิฟท์เก่าซอมซ่อไปชั้นบน แต่วิวมันสวยสุดๆ
It was back at the old, crappy house, when daddy invited that traveling salesman to dinner.นั่นก็ต้องย้อนไปตอนที่ยังอยู่บ้านหลังเก่าซอมซ่อนั่น ตอนที่พ่อเคยเชิญเซลส์เเมนมานั่งกินข้าวเย็นด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก่าซอมซ่อ
Back to top