ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกินฐานะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกินฐานะ*, -เกินฐานะ-

เกินฐานะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินฐานะ (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pricey wine for a legionary.เหล้านี้แพงเกินฐานะทหารชั้นผู้น้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกินฐานะ
Back to top